කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

නිෂ්පාදන වැඩමුළුව

Oil-Expeller-Workshop

තෙල් ගවේෂක වැඩමුළුව

Oil-Pressing-Machinery

තෙල් සම්පීඩන යන්ත්‍ර

Spare-Parts-of-Oil-Press

තෙල් මුද්‍රණාලයේ අමතර කොටස්

ඔයිල් ප්‍රෙස් අමතර කොටස් ගබඩාව

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

උපාංග නිෂ්පාදන වැඩමුළුව

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)